Algemene Voorwaarden INNOVATIONSOFT B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen offertes, aanbiedingen, aangeboden diensten en overeenkomsten tussen Innovationsoft BV en de wederpartij inzake levering en ontwikkeling van software/applicatie(s) en hardware, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Innovationsoft BV derden inschakelt.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden waarnaar door de wederpartij op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Innovationsoft BV schriftelijk met afwijkende voorwaarden akkoord is gegaan. Alsdan blijven de bepalingen van deze algemene voorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken onverkort hun gelding behouden.
1.4 In geval van tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst tussen Innovationsoft BV en de wederpartij en de hiervoor genoemde afwijkende voorwaarden prevaleert de overeenkomst.
1.5 Innovationsoft BV heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan de wederpartij en treden 30 dagen na de bekendmaking in werking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven. Indien de wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een wijziging in de algemene voorwaarden heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
1.6 Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt hierdoor niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aangetast. In dat geval heeft Innovationsoft BV het recht om daarvoor een bepaling in de plaats te stellen die wat inhoud en strekking betreft een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis als de nietige bepaling heeft.
1.7 Als deze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Innovationsoft BV en wederpartij, wordt wederpartij geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op daarna gesloten en nog te sluiten overeenkomsten tussen Innovationsoft BV en wederpartij.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
2.1 Het enkel uitbrengen van een al dan niet met de offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, verplicht Innovationsoft BV niet tot het sluiten van een overeenkomst, tenzij door Innovationsoft BV uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Alle aanbiedingen van Innovationsoft BV zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.
2.3 Alle aanbiedingen van Innovationsoft BV zijn gedurende 2 weken geldig tenzij anders is aangegeven. Innovationsoft BV is slechts aan de aanbieding gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk door de wederpartij binnen 2 weken wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 2 weken plaatsvindt, heeft Innovationsoft BV het recht de uitvoeringstermijn of veranderde bedragen aan te passen dan wel een nieuwe aanbieding te maken.
2.4 Indien de wederpartij niet binnen een door Innovationsoft BV gestelde termijn na de opdrachtbevestiging de gegevens dan wel informatie die voor het realiseren dan wel inregelen van de software/applicatie(s) of enige andere werkzaamheid voortvloeiende uit de opdrachtbevestiging nodig zijn, aanlevert, is Innovationsoft BV niettemin gerechtigd de overeengekomen prijs te factureren. De wederpartij is verplicht de betreffende factuur te voldoen.
2.5 Voor gebruik van bepaalde uitbreidingen dan wel verbeteringen van de software/applicatie(s), kan Innovationsoft BV een aanvullende vergoeding van wederpartij verlangen. Dit is ook aan de orde indien wederpartij begeleiding wenst van Innovationsoft BV bij het ‘op maat’ inrichten van de software/applicatie(s).

Artikel 3. Tarieven.
3.1 Innovationsoft BV levert dienst(en) en goederen en ontwikkeld software op basis van de prijzen en tarieven zoals opgenomen in de overeenkomst(en).
3.2 De door Innovationsoft BV gehanteerde kosten en tarieven zijn in euro’s (€) en zijn exclusief BTW en overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten, tenzij anders aangegeven.
3.3 De gehanteerde tarieven en prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli) herzien aan de hand van loon- en prijsontwikkelingen. Innovationsoft BV zal de wederpartij uiterlijk 30 dagen voor inwerkingtreding van de prijs- en tariefwijziging daarvan op de hoogte stellen.
3.4 De tarieven en prijzen die Innovationsoft BV voor de door haar te verrichten prestatie en diensten heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie en diensten vervat in de overeenkomst en is altijd indicatief. Daaraan kunnen door wederpartij geen rechten aan worden ontleend.
3.5 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie of dienst, tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.6 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs of tarief op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
3.7 Indien buiten toepassing van het bepaalde in artikel 3.6 tussen partijen geen prijs of tarief is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag. Hierbij wordt uitgegaan van de gebruikelijke uurtarieven van Innovationsoft BV geldende in de periode waarin de werkzaamheden dan wel diensten zijn verricht, tenzij daarvan een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3.8 Innovationsoft BV heeft het recht de prijs voor de door haar verleende dienst/geleverde producten eenzijdig te wijzigen, ingeval van wijzigingen in de software dan wel applicaties.
3.9 Innovationsoft BV heeft het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van wederpartij, in rekening te brengen bij wederpartij.
3.10 Innovationsoft BV is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen en aan wederpartij te factureren als ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder stijging van de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten of in het algemeen omstandigheden die kostenverhogend werken.
3.11 Innovationsoft BV is gerechtigd eenmaal per jaar conform CPI index de overeengekomen prijs te wijzigen

Artikel 4. Meerwerk.
4.1 Innovationsoft BV heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen, in geval van wijzigingen in het goedgekeurde projectvoorstel of aanbieding, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, invulling, methode, omvang, analyse en/of rapportering die in overleg met of op verzoek van de wederpartij plaatsvinden.
4.2 Innovationsoft BV heeft het recht extra aanvullingen, werkzaamheden, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die op verzoek van de wederpartij plaatsvinden in rekening te brengen.

Artikel 5. Uitvoering en opschorting.
5.1 Innovationsoft BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Innovationsoft BV zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Innovationsoft BV kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden en ontwikkeling van software steeds het door de wederpartij gewenste resultaat wordt bereikt. Er is derhalve nimmer sprake van een resultaatsverbintenis. Innovationsoft BV heeft altijd het recht bepaalde werkzaamheden dan wel softwareontwikkeling door derden te laten verrichten. De door Innovationsoft BV geleverde software is gelijk voor elke wederpartij, zowel qua werkbaarheid als qua functionaliteit.
5.2 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Innovationsoft BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Innovationsoft BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Innovationsoft BV zijn verstrekt, of indien de wederpartij in gebreke blijft te voldoen aan enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, heeft Innovationsoft BV het recht, zonder schadeplichtig te worden jegens de wederpartij, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
5.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fases zou worden uitgevoerd kan Innovationsoft BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten dan wel de werkzaamheden van een volgende fase opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.
5.4 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, informatie, data, documenten of programma’s en applicaties die in verband met de uitvoering of totstandkoming van de overeenkomst worden gebruikt of tot stand worden gebracht, gaat in ieder geval over op de wederpartij vanaf het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van wederpartij of een hulppersoon van wederpartij worden gebracht, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 6. Voltooiing.
6.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of softwareontwikkeling een (opleverings)termijn overeengekomen, dan betreft dit slechts een indicatieve termijn en nooit een fatale termijn. Aan de opgegeven termijn kan de wederpartij nimmer rechten aan ontlenen.
6.2 De enkele overschrijding van een (op)leveringstermijn, of termijn voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden, brengt Innovationsoft BV niet in verzuim en geeft wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Partijen treden vervolgens in overleg teneinde een nieuwe indicatieve termijn voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden of softwareontwikkeling, vast te stellen.
6.3 Innovationsoft BV is eerst in verzuim nadat wederpartij bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming heeft gesteld binnen de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn van minimaal 30 dagen uitblijft.

Artikel 7. Wijzigingen in de overeenkomst.
7.1 Wijzigingen in tot stand gekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden na de totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen Innovationsoft BV en wederpartij zijn overeengekomen.
7.2 Zolang Innovationsoft BV de aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd aan wederpartij, kan Innovationsoft BV de aanbieding of offerte herroepen of wijzigen. Indien een herroeping of wijziging leidt tot een nieuwe aanbieding of offerte van Innovationsoft BV, is het bepaalde in artikel 2 en 3 en in lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
7.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Innovationsoft BV zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en zal nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid.
7.4 Innovationsoft BV is gerechtigd verhogingen door wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst aan wederpartij door te berekenen.
7.5 Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële – en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Innovationsoft BV gerechtigd het daarmee gepaard gaande honorarium en/of de kosten hiervan bij wederpartij in rekening te brengen. Indien een vast bedrag is overeengekomen zal Innovationsoft BV aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot geval heeft.
7.6 Ingeval de overeenkomst als bedoeld in dit artikel tot stand komt met meerdere contractanten, zijn deze in alle gevallen allen hoofdelijk aansprakelijk jegens Innovationsoft BV, indien de verplichtingen jegens Innovationsoft BV door één der contractanten niet of slechts deels wordt nagekomen.
7.7 Voor gebruik van bepaalde uitbreidingen van de software/applicatie(s), kan Innovationsoft BV een aanvullende vergoeding van Wederpartij verlangen. Dit is ook aan de orde indien Wederpartij begeleiding wenst van Innovationsoft BV bij het ‘op maat’ inrichten van de software/applicatie(s) dan wel de ontwikkeling van software/ applicatie(s).
7.8 De looptijd van de overeenkomst wordt niet gewijzigd als gevolg van het plaatsen van uitbreidingen door Innovationsoft BV tijdens de overeenkomst, behoudens het geval partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
7.9 Wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, voordat Innovationsoft BV met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits wederpartij de hierdoor voor Innovationsoft BV ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden onder meer doch niet uitsluitend, begrepen de door Innovationsoft BV geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Innovationsoft BV heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productie en personeelscapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 8. Geheimhouding
8.1 Partijen verplichten zich hierbij tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkrijgen. Informatie wordt beschouwd vertrouwelijk te zijn als dit door één van de partijen is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit, met uitzondering van informatie die publiekelijk vrij verkrijgbaar is. Partijen leggen deze verplichting ook op aan hun eventuele werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
8.2 Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze algemene voorwaarden dient te worden verstaan: – alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijze behoort te weten dat deze vertrouwelijk is; – alle product-, marketing-, klant- en of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijze behoort te weten dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt; – Alle documentatie, data, tekeningen, specificaties, technologieën en of overige informatie welke verband houdt met door de ene partij ontwikkelde of te ontwikkelen software die als zodanig is aangeduid en of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijze behoort te weten dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt. – Alsmede de door Innovationsoft BV verstrekte inlogcodes en overige beveiligingsprotocollen.
8.3 Innovationsoft BV behoudt zich het recht voor de naam van de wederpartij te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken. Daarbij zal Innovationsoft BV nimmer melding maken van de klanten van wederpartij.
8.4 De (persoons)gegevens die via de sites van Innovationsoft BV aan Innovationsoft BV worden verstrekt worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet, zonder de toestemming van wederpartij, aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 9. Exclusiviteit.
De wederpartij verleent aan Innovationsoft BV voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen. Daarbij zal wederpartij, met verwijzing naar artikel 8.2, nimmer derden concurrenten overeenkomsten dan wel opdrachtbevestigingen van Innovationsof BV ter beschikking stellen, tenzij uitdrukkelijke toestemming van Innovationsoft BV.

Artikel 10. Auteursrecht en overige Intellectuele eigendom.
10.1 Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom, op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, aanbiedingen, software-applicatie(s) met betrekking op de tot de door Innovationsoft BV verleende diensten cq vervaardigde producten rusten bij Innovationsoft BV of diens licentiegevers. De wederpartij verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de intellectuele eigendom voor de duur van de overeenkomst.
10.2 De wederpartij erkent deze rechten en onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de programmatuur en de daarbij behorende andere materialen, tenzij zulks schriftelijk is toegestaan door Innovationsoft BV en/of zulks voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Innovationsoft BV.
10.3 Alle door Innovationsoft BV geleverde stukken, zoals -maar niet alleen- (digitale) rapporten, adviezen, templates, ontwerpen, software, applicaties, beeld en geluidsmateriaal ect, ter vervulling van de opdracht blijven eigendom van Innovationsoft BV. Na afloop of opzegging van de overeenkomst is de wederpartij verplicht voornoemde zaken van zijn website te verwijderen of te laten verwijderen en aan Innovationsoft BV retour te zenden.
10.4 Innovationsoft BV behoudt zich het recht voor de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor alle doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
10.5 De wederpartij vrijwaart Innovationsoft BV voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van aan haar door of zijdens de wederpartij verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan de wederpartij toebehoren behoudens tegenbewijs van de wederpartij.

Artikel 11. Duur en beëindiging van de overeenkomst.
11.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
11.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
11.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode, vermeld in de overeenkomst, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende post tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden.
11.4 Indien wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichting die voor hem voortvloeit uit enige grond van deze Algemene Voorwaarden of de met Innovationsoft BV tot stand gekomen overeenkomst voldoet, is Innovationsoft BV gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te beëindigen dan wel naar keuze van Innovationsoft BV te ontbinden en het door hem geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten (Daarbij kan o.a., doch niet uitsluitend worden gedacht aan het online houden van de website ect.) Dit, onverminderd het recht van Innovationsoft BV op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.
11.5 Het bepaalde in lid 4 is van overeenkomstige toepassing ingeval: van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surseance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van contractant of van diens overlijden of indien wederpartij door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen, is wederpartij verplicht dat onverwijld schriftelijk te melden aan Innovationsoft BV.
11.6 In de gevallen genoemd als in lid 4 en 5 van dit artikel, is iedere vordering die Innovationsoft BV heeft op wederpartij direct en volledig opeisbaar.
11.7 Bij beëindiging van de overeenkomst zal wederpartij terstond het gebruik van de software/applicatie(s) staken en gestaakt houden. Tevens zal wederpartij en zullen medewerkers van wederpartij na beëindiging van de overeenkomst geen toegang meer hebben tot de software/applicatie(s) en haar gegevens. Innovationsoft BV zal bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, geen reeds betaalde of verschuldigde vergoedingen aan wederpartij restitueren.
11.8 Per opzegdatum (zijnde de datum waartegen is opgezegd) vervalt het recht tot gebruik van de software/applicatie. Wederpartij kan 14 dagen voor de opzegdatum de overeenkomst voor de overeengekomen termijn verlengen, tegen betaling van de administratiekosten van Innovationsoft B.V.
11.9 Tot 14 dagen voorafgaande aan de beëindiging van de overeenkomst kan wederpartij Innovationsoft BV verzoeken, tegen betaling van een vergoeding, haar de ‘export’ gegevens van wederpartij digitaal te doen toekomen. wederpartij verleent voor dat geval Innovationsoft BV toegang tot de gegevens. Dit geldt niet indien enkel een zogenaamd pilotproject wordt gedraaid.
11.10 Na beëindiging van de overeenkomst is Innovationsoft BV in beginsel gerechtigd de gegevens van wederpartij te verwijderen, tenzij een nadere overeenkomst is gesloten, of Innovationsoft BV ingevolge wet- of regelgeving tot bewaring van de gegevens gehouden is.

Artikel 12. Onrechtmatig gebruik.
12.1 Het is de wederpartij niet toegestaan de dienst(en) te gebruiken, dan wel te laten gebruiken, bewust of onbewust, voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met het Nederlandse recht, de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en in het algemeen de fatsoensnormen en de redelijkheid en billijkheid die in het internetverkeer betamen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de navolgende handelingen en gedragingen:
a. het inbreuk maken op eigendomsrechten van derde(n) of het onrechtmatig handelen jegens derde(n);
b. het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
c. het zich schuldig maken aan het verspreiden van informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of enige andere vorm van discriminatie.
12.2 In de gevallen zoals bedoeld in artikel 12.1 is Innovationsoft BV zonder voorafgaande kennisgeving aan de wederpartij gerechtigd de levering van de dienst(en) op te schorten en aanwijzingen te geven aan wederpartij. Indien wederpartij in gebreke blijft de aanwijzingen op te volgen, heeft Innovationsoft BV het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder daardoor aansprakelijk te worden voor eventuele schade die wederpartij lijdt of zal lijden. Dit recht tot onmiddellijke beëindiging behoudt Innovationsoft BV zich ook voor zonder dat wederpartij aanwijzingen worden gegeven en de dienst(en) aan hem worden opgeschort.
12.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft Innovationsoft BV te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving het recht om informatie uit haar systemen te verwijderen waarvan redelijkerwijs vaststaat dat deze inbreuk maakt op de rechten van derde(n) dan wel onrechtmatig is jegens derde(n).

Artikel 13. Betaling.
13.1 Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde datum dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Innovationsoft BV aan te geven wijze.
13.2 Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn genoemd in artikel 13.1 is de wederpartij, zonder dat verdere sommatie vereist is, in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een handelsrente van 1,5% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
13.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Innovationsoft BV en de verplichtingen van de wederpartij jegens Innovationsoft BV onmiddellijk opeisbaar zijn.
13.4 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan. Dit geldt ook als de wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13.5 Indien wederpartij in verzuim is volgens artikel 13.1 heeft Innovationsoft BV het recht om de toegang tot de software/applicatie(s) tijdelijk te blokkeren dan wel het gebruik van de software/applicatie op te schorten totdat de wederpartij zijn verplichtingen voortvloeiende uit de onderhavige algemene voorwaarden en tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst is nagekomen. Innovationsoft BV kan in dit kader nimmer aansprakelijk worden gesteld op grond van (gevolg) schade als gevolg van de opschorting van het gebruik van de software/applicatie(s).

Artikel 14. Incassokosten.
Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 450,00 (exclusief BTW).

Artikel 15. Domeinnamen.
15.1 Indien Innovationsoft BV voor de wederpartij bemiddelt bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt het volgende.

15.2 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn mede van toepassing de regels en procedures van de instanties die verantwoordelijk zijn voor de registratie van domeinnamen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen, De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De instantie die verantwoordelijk is voor de registratie van de domeinnamen beslist over de uiteindelijke verlening van de domeinnaam. Innovationsoft BV heeft in deze procedure slechts een bemiddelende rol en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd.

15.3 De registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van de wederpartij. De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de domeinnaam. De wederpartij vrijwaart Innovationsoft BV tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

15.4 Indien een domeinnaam door de wederpartij middels Innovationsoft BV wordt gehuurd, is Innovationsoft BV, wanneer de wederpartij in verzuim is met zijn betalingsverplichtingen, gerechtigd om het gebruik en de huur van de domeinnaam onmiddellijk te beëindigen. Indien een domeinnaam door de wederpartij middels Innovationsoft BV wordt gekocht, behoudt de verkoper zich de eigendom van de domeinnaam voor totdat de verschuldigde vergoeding hiervoor volledig is voldaan.

15.5 Indien Innovationsoft BV aan de wederpartij een domeinnaam met website verhuurt of verkoopt die zij in eigendom heeft, geldt het volgende.

15.6 De registratie van de domeinnaam met website vindt plaats op naam van de wederpartij. De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de domeinnaam en de website. De wederpartij vrijwaart Innovationsoft BV tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam en de website.

15.7 Indien een domeinnaam met website die eigendom is van Innovationsoft BV door de wederpartij bij Innovationsoft BV wordt gehuurd, is Innovationsoft BV, wanneer de wederpartij in verzuim is met zijn betalingsverplichtingen, gerechtigd om het gebruik en de huur van de domeinnaam en de website onmiddellijk te beëindigen.

15.8 Eventuele wijzigingen in het ontwerp en de teksten van de bij de domeinnaam behorende websites worden na beëindiging van de huurovereenkomst tussen Innovationsoft BV en de wederpartij eigendom van Innovationsoft BV. In dat geval is Innovationsoft BV derhalve gerechtigd om de betreffende wijzigingen te gebruiken.

15.9 Indien een domeinnaam door de wederpartij bij Innovationsoft BV wordt gekocht, behoudt Innovationsoft BV zich de eigendom van de domeinnaam voor totdat de verschuldigde vergoeding hiervoor volledig is voldaan.

Artikel 16. Reclames
16.1 Onder reclames worden verstaan: een beroep van wederpartij op het feit dat de door Innovationsoft BV verrichte diensten niet aan de tot stand gekomen overeenkomst beantwoorden.

16.2 Wederpartij is verplicht de door Innovationsoft BV geleverde diensten te controleren op tekortkomingen, waaronder de werking van de door Innovationsoft BV geleverde software en applicaties.

16.3 Indien de zaken als bedoeld in lid 2 door Innovationsoft BV (moeten) worden geïnstalleerd alvorens tot ingebruikname van de software en applicaties over te kunnen gaan, is wederpartij verplicht de in lid 2 bedoelde controle uit te voeren: terstond nadat de installatie is voltooid alsmede in ieder geval binnen 72 uur daarna.

16.4 Wederpartij is verplicht eventuele reclames ten aanzien van gebreken binnen 72 uur onder een duidelijke omschrijving van de gebreken dan wel reclames aan Innovationsoft BV kenbaar te maken. Reclames als bedoeld in de eerste volzin die worden ingediend nadat de termijn van 72 uur is versteken, behoeft Innovationsoft BV niet meer in behandeling te nemen.

16.5 Tijdig (en op de juiste wijze) bij Innovationsoft BV ingediende reclames geven wederpartij niet het recht de betaling van de koopprijs/vergoeding op te schorten of te verrekenen, noch de bevoegdheid de tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

16.6 Indien Innovationsoft BV en wederpartij van mening verschillen of een door wederpartij tijdig en op de juiste wijze bij Innovationsoft BV ingediende reclame al dan niet gegrond is, wordt dit in eerste instantie voorgelegd aan een door Innovationsoft BV te benoemen deskundige. De kosten van het inschakelen van de deskundige worden gedragen door de partij die (voor het grootste deel / overwegend) door deze in het ongelijk wordt gesteld.

16.7 Ingeval de reclame door Innovationsoft BV dan wel door de in lid 6 bedoelde deskundige gegrond wordt verklaard, is Innovationsoft BV slechts gehouden vergelijkbare (nieuwe) diensten te leveren, dan wel de factuur te crediteren onder teruggave van de koopprijs, één en ander ter beoordeling van Innovationsoft BV

16.8 Eventuele op ingediende reclames gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op straffe van verval van dit recht – binnen één jaar nadat de reclame is ingediend of de deskundige zijn definitieve / eindoordeel heeft gegeven als bedoeld in lid 6 te worden ingesteld.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
17.1 In geval Innovationsoft BV uit enige hoofde jegens Wederpartij aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Innovationsoft BV beperkt overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.

17.2 Innovationsoft BV is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door wederpartij of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid van Innovationsoft BV of van diens tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevenden, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Voor zover Innovationsoft BV buiten opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid aansprakelijk mocht zijn of kan worden gehouden voor schade, ongeacht de grondslag daarvan, dan gelden daarvoor tevens de beperkingen als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

17.3 Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Innovationsoft BV verzekerd is en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat, dan wel die schade waartegen Innovationsoft BV redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van Innovationsoft BV geldende gebruiken, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. Daarbij gelden de navolgende beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is van opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid als bedoeld in lid 2 van dit artikel en is de aansprakelijkheid van Innovationsoft BV, ongeacht of de schade verzekerd is dan wel of de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat en ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid beperkt als volgt:

a. Innovationsoft BV is nimmer aansprakelijk voor schade van wederpartij of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit de door of namens Innovationsoft BV mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen, door of namens Innovationsoft BV uitgevoerde instructies, onderzoeken en controle van werkzaamheden dan wel voortvloeit uit nalaten dan wel het niet, niet deugdelijk of niet tijdig treffen van voorzorgsmaatregelen door Innovationsoft BV of zijn leidinggevenden: ingeval van mondelinge door of namens Innovationsoft BV verstrekte informatie is Innovationsoft BV nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie;

b. Innovationsoft BV is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit door of namens Innovationsoft BV vervaardigde ontwerpen, tekeningen enzovoorts;

c. Innovationsoft BV is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden verrichte werkzaamheden;

d. Innovationsoft BV is nimmer aansprakelijk voor schade van wederpartij of derden die ontstaat als gevolg van bugs, foutmeldingen en/of storingen die ontstaan nadat wederpartij een applicatie, systeem of website in gebruik heeft genomen;

e. Innovationsoft BV is nimmer aansprakelijk voor schade van wederpartij die ontstaat als gevolg van het niet behalen van (indicatief) door Innovationsoft BV opgegeven toekomstige verwachte omzetstijgingen als gevolg van de werkzaamheden die Innovationsoft BV of derden voor wederpartij verricht.

Ingeval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel, is Innovationsoft BV nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de desbetreffende verrichte dienst of verrichte werkzaamheden, zulks met een maximum van € 7.500,00.

17.4 Niet voor vergoeding komt in aanmerking zogenoemde bedrijfsschade (bijvoorbeeld: omzetderving, verminderde goodwill) en/of gevolgschade en/of immateriële schade. Hieronder wordt uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend, verstaan: alle vermogensschade of ander nadeel die de door Innovationsoft BV verrichte diensten en/of (af)geleverde zaken/goederen hebben toegebracht aan andere zaken, goederen of personen, aanspraken van derden, alsmede alle schade die Wederpartij of derden lijden als gevolg van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, storm, bliksem, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting, pandemieën, milieuaantasting, asbest, atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, storingen in (telecommunicatie)netwerken, hardware storingen, storingen in verbindingen met het internet, bedrijfsstoringen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie of aanlevering van grondstoffen, vertraging tijdens het transport, niet-werkbare omstandigheden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel (al dan niet voor onbepaalde duur), alles zowel in het bedrijf van Innovationsoft BV, wederpartij als bij derden van wie Innovationsoft BV de benodigde diensten, materialen, zaken of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, wederpartij dient zich desgewenst zelf tegen deze schades te verzekeren. De door Innovationsoft BV te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door wederpartij te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door wederpartij geleden schade, dit uitsluitend ter beoordeling aan Innovationsoft BV. In dit kader wordt uitdrukkelijk afgeweken van hetgeen is bepaald in artikel 6:109 lid 2 BW.

17.5 Wederpartij vrijwaart Innovationsoft BV, alsmede de door haar ingeschakelde derde(n), voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde zaken, goederen, diensten en/of prestatie(s). Mocht een derde Innovationsoft BV toch aansprakelijk stellen dan zal Wederpartij alle daarmee gepaard gaande kosten integraal aan Innovationsoft BV vergoeden.

17.6 Indien Innovationsoft BV één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, dient wederpartij, op straffe van verval van haar rechten, Innovationsoft BV in rechte te betrekken en wel uiterlijk binnen één (1) jaar nadat de wederpartij met de ontstane schade bekend is geworden dan wel had behoren te zijn.

Artikel 18. Overmacht
18.1 In geval van overmacht is Innovationsoft BV niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien waarop Innovationsoft BV geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Innovationsoft BV echter niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. Onder overmacht valt in ieder geval:

a. staking;
b. bovenmatig ziekteverzuim van het personeel;
c. een (tijdelijk) tekort aan personeel;
d. brand;
e. bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Innovationsoft BV ingeschakelde externe partijen;
f. het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door de wederpartij.
g. pandemieën.

18.2 Indien Innovationsoft BV door overmacht niet tijdig en/of niet naar behoren heeft kunnen nakomen, is Innovationsoft B.V. gerechtigd de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij te zijn gehouden. Innovationsoft BV is in dat geval gehouden direct mededeling te doen aan de wederpartij.

18.3 Indien Innovationsoft B.V. bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. In dat geval is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen alsof er sprake was van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19. Verantwoordelijkheid wederpartij
19.1 Wederpartij, waaronder begrepen leveranciers van wederpartij, is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan Innovationsoft BV aangeleverde gegevens, teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

19.2 Indien Innovationsoft BV gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan Wederpartij verstrekt, is Wederpartij verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden. Wederpartij is geheel en zelfstandig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en/of wachtwoorden wordt gemaakt en is niet gerechtigd de gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.

19.3 Door Innovationsoft BV ten behoeve van Wederpartij samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Wederpartij te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van veertien (14) dagen na publicatie gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

19.4 Wederpartij staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan Innovationsoft BV aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom.

19.5 Wederpartij is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door Innovationsoft BV.

Artikel 20. Apparatuur en software/applicatie(s).
De wederpartij dient er zelf en voor eigen risico zorg voor te dragen dat hij over deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten beschikt die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Innovationsoft BV verstrekte diensten kan ontvangen. De wederpartij dient zelf

Artikel 21. Uitvoering overeenkomst.
21.1 Voor zover dit tussen partijen is overeengekomen zal Innovationsoft BV zorgdragen regelmatig een back-up te maken van de gegevens en documenten die wederpartij in de software/applicatie heeft ingevoerd. Deze back-up wordt dan enkel gemaakt uit interne beveiligingsoverwegingen bij Wederpartij en ter waarborging van de beschikbaarheid van de applicatie. Bijvoorbeeld in het geval van calamiteiten, zoals een grote stroomstoring of brand. 21.2 Voor zover dit tussen partijen is overeengekomen zal Innovationsoft B.V. zorgdragen dat de gegevens die wederpartij in de applicatie heeft ingevoerd naar behoren beveiligd zijn tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging

Artikel 22. Privacy persoonsgegevens en Verwerking persoonsgegevens.
22.1 Wederpartij staat er jegens Innovationsoft B.V. en haar toeleveranciers voor in dat de bij de gegevensverwerking betrokkenen in de zin van de AVG toestemming hebben gegeven voor de beoogde verwerking van persoonsgegevens, dan wel dat deze anderszins rechtmatig kunnen worden verwerkt als bepaald in art. 6 en/of 9 AVG. Door het sluiten van de overeenkomst wordt Innovationsoft B.V. geacht te zijn geïnstrueerd om die gegevensverwerkingen uit te voeren die voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs vereist zijn. Voor het overige zal Innovationsoft B.V. de persoonsgegevens uitsluitend verwerken conform de instructies van Wederpartij.
22.2 Door het sluiten van de overeenkomst worden de medewerkers van Innovationsoft B.V. alsmede aan Innovationsoft B.V. gelieerde derden welke bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken gemachtigd de persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst namens Innovationsoft B.V. te verwerken. Innovationsoft B.V. zal in dat kader zorgdragen voor passende geheimhoudingsovereenkomsten met deze medewerkers en gelieerde derden.
22.3 Innovationsoft B.V. zal in haar hoedanigheid van verwerker zich houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer in het bijzonder zal zij zorgdragen voor het treffen van redelijke technische, organisatorische en juridische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens. Innovationsoft B.V. zal Wederpartij dan wel eventuele betrokkenen die zich tot haar wenden op eerste verzoek met betrekking tot deze maatregelen van een toelichting voorzien. Ook zal Innovationsoft B.V. alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen teneinde wederpartij in staat te stellen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de AVG jegens betrokkenen te voldoen.
22.4 Indien zich onverhoopt een inbreuk in verband met de persoonsgegevens (‘datalek’) in de zin van de AVG voordoet, zal Innovationsoft B.V. alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen om wederpartij in staat te stellen aan haar meldplicht te voldoen. Wederpartij zal op haar beurt Innovationsoft BV alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen om de gevolgen van een datalek te beperken of herstellen en om een toekomstig datalek te voorkomen. In dat kader kan Innovationsoft B.V. in ieder geval van wederpartij verlangen dat zij haar medewerking verleent aan een onmiddellijke reset van wachtwoorden, de aanscherping van bestaande beveiligingsmaatregelen en de introductie van nieuwe beveiligingsmaatregelen. Innovationsoft BV adviseert in deze om in elk geval elke maand de wachtwoorden ten aanzien van de software/applicatie(s) te wijzigen.
22.5 Wederpartij vrijwaart Innovationsoft B.V. voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de overeenkomst tussen Innovationsoft B.V. en wederpartij en/of de door wederpartij in het kader van de overeenkomst verwerkte gegevens die jegens Innovationsoft B.V. mochten worden ingesteld wegens een niet aan Innovationsoft B.V. toe te rekenen schending van de AVG en/of andere relevante wet- en regelgeving betreffende de gegevensbescherming.

Artikel 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
23.1 Op alle overeenkomsten tussen Innovationsoft BV en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
23.2 De bevoegde rechter te Almelo is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van enige overeenkomst, dan wel de uitvoering van enige overeenkomst, tussen Innovationsoft BV en de wederpartij, alsmede van alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden, tenzij op grond van een bepaling van dwingend recht een andere rechter bevoegd zou zijn.